Studieteknikk

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav. Denne oppgåva føreset at du har lese igjennom første del av kapitlet om studieteknikk i læreboka. Alle orda finst der.
             1     2    
                  
                  
                  
                  
                  
         3           
4                    
      5    6    7          
                  
                  
                  
  8                  
9                    
                  
        10            
      11              
                  
12                    
                  
     13               
                  
                  

Vannrett:

3. Den beste måten å lære på er å ......
4. Å lære er eit ....., det kjem ikkje av seg sjølv.
6. Dersom du underviser andre, lærer du kanskje så mykje som 90 ...... av stoffet.
9. Metodar for å lære betre.
10. Din eigen ...... tel mest.
12. Det viktigaste hjelpemidlet når du skal lære noko, er ......
13. Det ...... kjem først i eit avsnitt.

Loddrett:

1. Etter at det viktigaste i eit avsnitt er presentert, følgjer ei ......
2. Mange avsnitt blir runda av med ein ......
4. Gode ...... er gull verdt.
5. Gjer ein god ...... i byrjinga av skuleåret.
7. Når du ser på heilskapen først, får du ...... .
8. Små bitar som skal setjast saman til ein heilskap.
11. Alle gode tekstar er delte i ......