Signatur er revidert. Klikk for å gå til nye verksider.
Du er her: Hovudsida  >  Signatur 1  >  Signatur 1  >  5 (Formelle tekstar)   >  Ressursar  >  Europeisk mal CV
   
  Kap. 5: FORMELLE TEKSTAR
 
Oppgåver
 
Ressursar
 
Lydbok
 

EUROPEISK
CURRICULUM VITAE
FORMAT
PERSONLEGE OPPLYSNINGAR

Namn [ ETTERNAMN, alle andre namn ]
Adresse [ Gatenamn, husnummer, postnummer, poststad, land ]
Telefon
Faks
E-post

Nasjonalitet

Fødselsdato [ Dag, månad, år ]


ARBEIDSERFARING

• Datoar (frå – til) [ Lag ei eiga oppføring for kvar stilling som er relevant – begynn med den siste. ]
• Arbeidsgjevars namn og adresse
• Type verksemd eller sektor
• Yrke eller stilling
• Viktigaste arbeidsområde og ansvar


UTDANNING OG OPPLÆRING

• Datoar (frå – til) [ Lag ei iga oppføring for kvart kurs du har fullført som er relevant – begynn med det siste. ]
• Namn på og type utdannings-/ opplæringsinstitusjon
• Viktigaste fag/faglege ferdigheiter kurset omfatta
• Tittel på oppnådd kvalifikasjon
• Nivå i nasjonalt klassifikasjonssystem (eventuelt)


PERSONLEGE FERDIGHEITER OG KOMPETANSE
oppnådd i eller utanfor arbeidslivet som ikkje nødvendigvis er formelt dokumentert ved sertifikat eller diplom.

MORSMÅL [Spesifiser morsmål]

ANDRE SPRÅK

[ Spesifiser språk ]
• Leseferdigheiter [ Oppgje nivå: svært gode, gode, grunnleggjande ]
• Skriveferdigheiter [ Oppgje nivå: svært gode, gode, grunnleggjande ]
• Munnlege ferdigheiter
[ Oppgje nivå: svært gode, gode, grunnleggjande ]

SOSIALE FERDIGHEITER OG KOMPETANSAR
Opphold og arbeid saman med andre i eit fleirkulturelt miljø i stillingar der kommunikasjon er viktig eller i situasjonar der samarbeid er avgjerande (f.eks. kultur og idrett) osv. [ Beskriv desse kompetansane og korleis du fekk dei. ]

ORGANISATORISKE FERDIGHEITER
OG KOMPETANSAR
Personal-, prosjekt- og budsjettkoordinering og styring – i jobbsamanheng, frivillig arbeid (f.eks. kultur og idrett), heime osv. [ Beskriv desse kompetansane og korleis du fekk dei. ]

TEKNISKE FERDIGHEITER
OG KOMPETANSAR
Med omsyn til datamaskinar, spesielle typar utstyr, maskinar osv. [ Beskriv desse kompetansane og korleis du fekk dei. ]

KUNSTNERISKE FERDIGHEITER
OG KOMPETANSAR
Musikk, skriving, design osv. [ Beskriv desse kompetansane og korleis du fekk dei. ]

ANDRE FERDIGHEITER
OG KOMPETANSAR
Kompetansar som ikkje er nemnde over. [ Beskriv desse kompetansane og korleis du fekk dei. ]

FØRARKORT

ANDRE OPPLYSNINGAR [ Oppgje her eventuelle andre opplysningar som kan vere relevante, f.eks. kontaktpersonar, referansar osv. ]


VEDLEGG [ Før opp oversikt over alle vedlegg. ]